فراخوان و پوستر پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران

فراخوان و پوستر پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران

فراخوان پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران در سال ١٣٩٧ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب برای نخسـتین بـار در سال ۱۳۹۳ با هدف ترویـج کتابخوانی برگـزار شـد. هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام‌هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت‌هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش‌بینی شـده اسـت. تلاش بـرای تأمیـن بودجه هـای لازم بـرای گسـترش فعالیت هـای مربـوط بـه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت کتـاب و فرهنگی تـر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان روسـتایی بـا کتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب اسـت.
پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۷ از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مختلفی اعم از نهاد کتابخانه های کشور، خانه کتاب کشور، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و نهادهای دیگر همکار برگزار می شود.
روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می ¬توانند اقدامـات انجام شـده، برنامه‌هـا، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت هـای مرتبـط بـا کتـاب و کتابخوانـی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه های تکمیل شـده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتانها مسـتقر است ارسـال نمایند.
ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب به آدرس تهران، خیابان قایم مقام، خیابان فجر، نبش کیهان، ساختمان فجر، طبقه پنجم و ششم قرار دارد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴- ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹ تماس بگیرند.

rosta 97