فی‌مابین اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش

به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اتاق اصناف ایران در حمایت از ایجاد و توسعه زمینه‌های اشتغال مولد و پایدار و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی، با هدف استفاده از ظرفبت‌های قانونی در ارائه آموزش‌های رسمی مناسب با نیاز بازار کار تفاهم‌نامه همکاری فی مابین اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش منعقد گردیده است. لذا به منظور اطلاع‌رسانی از ظرفیت و امکانات مهیا شده یک نسخه از تفاهم‌نامه مزبور جهت هرگونه بهر‌ه‌برداری ایفاد می‌گردد