قابل توجه ناشران محترم سراسر کشور ؛

آغازثبت نام  نمایشگاه های  کتاب استانی اسفند ماه
زاهدان ( ۳ تا ۹)، یزد ( ۵ تا ۱۱) قزوین (۱۱ تا ۱۶ ) کردستان ( ۱۳ تا ۱۸)

مهلت ثبت نام  از امروز ۷ بهمن تا پایان روز ۱۷ بهمن     www.icfi.ir