قوانین آماده سازی غرفه در نمایشگاه کتاب استانی

قوانین آماده سازی غرفه در نمایشگاه کتاب استانی که ناشران ملزم به رعایت آن می باشند:

۱٫با توجه به ضرورت هماهنگی غرفه ها، خطاطی کتیبه های هر غرفه صرفاً به عهده ستاد برگزاری است؛
۲٫ نصب هرگونه نوشته تبلیغاتی، درج قیمت و یا تخفیف نامتعارف روی کتیبه و یا در فضای بالای غرفه ممنوع است؛
۳٫ هرگونه تبلیغات و اطلاع رسانی در محوطۀ نمایشگاه، صرفاً با هماهنگی ستاد اجرایی نمایشگاه مقدور خواهد بود؛
۴٫تغییر شکل غرفه، رنگ آمیزی، مخدوش کردن تجهیزات نمایشگاهی و استفاده غیرمتعارف از آنها ممنوع است؛
۵٫نظافت داخل غرفه در طول مدت برگزاری نمایشگاه به عهدۀ ناشران می باشد. ۶٫از نمایش و فروش کتب متفرقه که در سامانه معرفی نشده است جدا خود داری فرمایید