آیین نامه شرح وظایف هیأت مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

آیین نامه شرح وظایف هیأت مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

 

مقدمه: هیأت مدیره دوره دهم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی بر آن شد که شرح وظایف مربوط به ارکان هیأت‏ مدیره: رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس، مدیر مسئول، خزانه‏دار و دبیر هیأت‏ مدیره را از منابع اساسنامه، آیین نامه کارگروه‌ها و عضویت استخراج کند تا زین پس اعضای هیأت مدیره‏ های دوره‏ های بعدی نسبت به وظایف خود به صورت مکتوب آگاهی یافته و در راستای تکمیل اهداف مندرج در اساسنامه اقدامات مناسب را داشته باشند.

 

الف: شرح وظایف مؤسسان

انجمن با تصمیم مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان در ذیل اساسنامه درج گردیده و آن را تصویب و امضاء کرده‏ اند و هریک به موجب معرفی نامه صادره از نماینده شخصیت حقوقی ناشران آموزشی می‏ باشند، تأسیس شده است.

وظایف مؤسسان به شرح زیر است:

الف – تصویب اساسنامه و طی مراحل اخذ مجوز و ثبت انجمن

ب – انتخاب اولین هیأت مدیره، مدیرمسئول، خزانه دار و بازرسان

ج – مؤسسان پس از ثبت انجمن و اخذ مجوز اختیارات خود را به مجمع عمومی واگذار می‏ نمایند.

(ماده ۱۹ – اساسنامه)

 

ب: شرح وظایف کلی هیات مدیره:

هیأت مدیره به عنوان یک نهاد دارای شرح وظایفی است که در صورت اجرای آن شرح وظایف به کارکردهای این نهاد پاسخ داده می‏شود در نتیجه شرح وظایف ذیل استخراج و به روزرسانی و تدوین گردید.

۱- هیأت‏ مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت ‏مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان مدیر مسئول انتخاب خواهد کرد و همچنین یک نفر را به عنوان خزانه‏دار و یک نفر را به عنوان دبیر جلسات هیأت‏ مدیره از بین خود برخواهند گزید و مدت مأموریت آنان در عناوین یاد شده حداکثر تا پایان دوره مأموریت هیأت‏مدیره خواهد بود. (ماده ۲۶ اساسنامه)

۲- تاریخ و ترتیب تشکیل جلسات هیأت‏ مدیره که حداقل ماهی یک بار در محل انجمن تشکیل خواهد شد در اولین جلسه تعیین و به آگاهی اعضای هیأت‏ مدیره خواهد رسید، جلسات هیأت‏ مدیره حداقل با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آراء حاضر اتخاذ و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس هیأت‏ مدیره موافق آن است معتبر خواهد بود. (ماده ۲۸ اساسنامه)

۳- هیأت‏ مدیره به عنوان نماینده قانونی انجمن دارای کلیه اختیارات لازمه برای اداره امور انجمن بوده و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

۳-۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با امور انجمن.

۳-۲- تنظیم بودجه و آیین‏ نامه‏ ها و دستورالعمل‏ ها و روش ‏های اجرایی و ارائه آن به مجمع عمومی.

۳-۳- پیشنهاد اصلاح و هرگونه تغییر در اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و شرایط اساسنامه.

۳-۴- حفظ و حراست از اموال انجمن و تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون و تهیه گزارش سالانه از وضعیت کلی انجمن و عملکرد آن.

۳-۵- تهیه و تنظیم دفاتر محاسباتی پلمپ شده و ثبت کلیه هزینه‏ ها و درآمدهای انجمن.

۳-۶- انجام امور انجمن و اخذ تصمیم درباره اقدامات و تشریفات قانونی مربوط به ثبت و انتشار و تصمیمات قانونی. (ماده ۲۹ اساسنامه)

۴- در صورت فوت، حجر، استعفا و یا عزل اعضای هیأت‏ مدیره یا اعضای انجمن، عضو علی‏ البدل یا نماینده جدید قانونی شخصیت حقوقی تا پایان دوره مأموریت هیأت‏ مدیره و یا به عنوان عضو جانشین در انجمن بلافاصله معرفی خواهد شد و عضو جانشین بایستی واجد شرایط عضو اصلی باشد و از طرف صاحبان امضای مجازی شخصیت حقوقی معرفی شود. (ماده ۴۱ اساسنامه)

۵- قبل از اتمام دوره هر هیأت‏ مدیره، طیق اساسنامه هیأت‏ مدیره موظف است که به ترتیب موارد زیر را اجرا کند:

۱-۵- تعیین زمان مجامع انتخابات طبق اساسنامه

۲-۵- تعیین روش اعلام کاندیداتوری

۳-۵- تعیین احراز هویت افراد کاندیدا شده، مطابق با شرایط اعلامی اساسنامه

۴-۵- اعلام موارد فوق به رئیس جلسه مجمع در روز انتخابات

۵-۵- هیأت‏ مدیره لیست ناشران عضوی که می‏ توانند در انتخابات مجامع رأی بدهند را دو هفته قبل از برگزاری مجامع به صورت رسمی اطلاع‏ رسانی نماید و برای روز انتخابات به رئیس جلسه مجمع به صورت کتبی ارائه کند.

۶- انتهای هر سال هیأت مدیره موظف است که یکبار بررسی کند که اعضای انجمن آیا شرایط عضویت طبق اساسنامه و آیین‏ نامه عضویت را دارند یا خیر و با توجه به اساسنامه یا آیین نامه اقدام لازم را انجام دهد.

۷- هر هیأت‏ مدیره یک ماه پس از انتخابات می‏بایستی « اهداف منتج از مأموریت انجمن» و « برنامه‏ های منجر به رسیدن این اهداف و مأموریت» را آماده کرده، هر دو را به تصویب مجمع برساند. (بر اساس آخرین مأموریت مصوب مجمع)

۸- هیأت‏ مدیره می‏ تواند قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت‏ مدیره یا مدیر مسئول تفویض نماید. در صورتجلسه تفویض اختیار موارد تصویبی بایستی قید و تصریح شود و به صورت کتبی حسب مورد به رئیس هیأت‏ مدیره یا مدیر مسئول با ذکر تاریخ و مدت تفویض اختیار ابلاغ گردد.( ماده ۳۰ اساسنامه)

 

شرح وظایف هیأت مدیره در ارتباط با کارگروه‏ها:

۹- با فراخوان عمومی توسط هیأت‏ مدیره، اعضا می‏ توانند با توجه به تخصص و توانایی‏ های خود، درخواست عضویت در کارگروه ها را به دفتر انجمن به صورت کتبی اعلام کنند. (ماده ۱.۳ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۱۰- انتخاب و عزل اعضای کارگروه ‏ها بر عهده هیأت‏ مدیره می‏باشد. (ماده ۳.۳ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۱۱- اعضای کارگروه، پس از انتخاب و دریافت حکم، نسبت به عضویت در کارگروه قبول مسئولیت می‏کنند. (ماده ۵.۳ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۱۲- رئیس کارگروه، که مسئولیت کارگروه را به عهده دارد به پیشنهاد اعضای کارگروه، توسط هیأت مدیره منصوب می‏شود. (ماده ۱.۴ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۱۳- رئیس کارگروه مصوبات کارگروه را به هیأت مدیره گزارش می‏نماید و نقطه نظرها و مصوبات هیأت‏ مدیره را نیز متقابل به آن‏ها ابلاغ می‏کند. (ماده ۴.۴ آیین نامه کارگروه‏ها)

۱۴- در صورتی که هر یک از اعضای کارگروه، ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه غیرمتوالی به صورت غیرموجه، غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته شده و هیأت‏ مدیره می تواند فرد دیگری را به جای او معرفی ‏نماید. (ماده ۵.۴ آیین نامه کارگروه‏ ها)

تبصره: در صورت تصویب هیأت‏ مدیره در هر کارگروه برای بهره ‏گیری از خدمات کارشناسان، حق ‏الزحمه این کارشناسان پس از تأیید هیأت‏ مدیره توسط انجمن پرداخت می‏شود. (تبصره ماده ۵.۴ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۵- مصوبات کارگروه ‏ها پس از تأیید هیأت مدیره معتبر بوده و لازم ‏الاجرا خواهد بود. (ماده ۸.۴ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۱۶- « ارائه آئین ‏نامه داخلی کارگروه »، حداکثر تا دو هفته و‏«ارائه برنامه تخصصی مربوط به کارگروه» حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه به هیأت‏ مدیره جهت تصویب است. (ماده ۱.۸ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۷- اظهارنظر نسبت به موضوع‏ های مرتبط ارجاع شده توسط هیأت مدیره می باشد. (ماده ۲.۸ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۸- تهیه و تدوین طرح ها، برنامه‏ ها و شرایط و ضوابط مربوط به اجرای موضوعات محول شده به کارگروه برای ارائه و تصویب به هیأت مدیره خواهد بود. (ماده ۳.۸ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۹- در صورتی که تهیه و تدوین موضوع ارجاعی به کارگروه نیاز به بودجه داشته باشد لازم است رئیس کارگروه اعتبار مورد نیاز را از هیأت مدیره با دلایل منطقی درخواست کند و پس از تصویب و ابلاغ توسط هیأت مدیره اقدام نماید. (ماده ۴.۸ آیین نامه کارگروه ‏ها)

 ۲۰- موارد منع اقدامات کارگروه ‏ها: هیچ کدام از کارگروه‏ ها نمی‏ توانند بدون مصوبه هیأت مدیره انجمن در موارد زیر راساً عمل کنند:

عقد قرارداد و یا تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و یا مؤسسات دولتی و خصوصی

واریز و یا تعهد هر گونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی

مکاتبه مستقیم با اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از انجمن

برگزاری جشنواره‏ها و یا همایش‏ ها و یا دعوت از اشخاص جهت بازدید و سخنرانی

ارتباط با رسانه‏ ها و ارسال هر گونه اعلامیه، مقاله در قالب مصاحبه و سخنرانی و اطلاعیه (ماده ۹ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۲۱- هر گاه در نتیجه رسیدگی هیأت‏ مدیره معلوم شود که کارگروه به طور مرتب و کامل تشکیل نمی‏ شود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات تعیین شده نیست و یا کارایی و بازدهی لازم را ندارد، اعضای جدیدی طبق ماده (۳) از طرف هیأت‏ مدیره انجمن برای کارگروه مذبور تعیین خواهند شد. (ماده ۱۰ آیین نامه کارگروه‏ ها)

 

شرح وظایف هیأت مدیره در ارتباط با عضویت:

۲۲- کارگروه عضویت موظف است در صورت مخالفت با تقاضای عضویت، دلایل رد تقاضا را کتباً حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام دارد. در صورت اعتراض متقاضی مراتب همراه با ذکر دلایل به صورت کتبی، به هیأت‏ مدیره جهت رسیدگی و تصمیم ‏گیری نهایی ارجاع می‏ شود. (ماده ی.۱ آیین ‏نامه عضویت)

۲۳- هیأت‏ مدیره موظف است تقاضاهای رسیده جهت عضویت را حداکثر ظرف یک ماه مورد رسیدگی قرار دهند. (ماده ب.۲ آیین ‏نامه عضویت)

 ۲۴- پذیرش عضو: ابتدا احراز شرایط عضویت توسط کمیته عضویت انجام می‏ شود و سپس با توجه به بررسی کلیه سوابق، مدارک و شرایط عضویت برابر آیین‏ نامه عضویت تأیید یا رد خواهد شد. نهایتاً اعلام و تثبیت عضویت توسط اعضای هیأت‏ مدیره و بازرسان در جلسه هیأت ‏مدیره انجام می‏ گیرد. (ماده د.۲ آیین ‏نامه عضویت)

۲۵- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت در هر دوره بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب اولین مجمع عمومی خواهد بود. (ماده د.۴ آیین‏ نامه عضویت)

۲۶- تعلیق عضویت: موارد ذیل با تصویب هیأت ‏مدیره، سبب تعلیق عضویت می‏ شود: (ماده ۵ آیین ‏نامه عضویت)

الف) عدم پرداخت حق عضویت به مدت شش ماه، پس از ۲ مرحله اخطار کتبی به فاصله ۱۵روز

ب) عدم اجرای مصوبات انجمن

ج) عدم فعالیت در زمینه نشر کتاب های آموزشی به مدت بیش از سه سال بر اساس مستندات قانونی

د) ابطال پروانه نشر

۲۷- رفع تعلیق در تمام موارد مذکور منوط به تصویب هیأت‏مدیره خواهد بود. عضو معلق در طول مدت تعلیق از حقوق و امتیازات عضویت در انجمن برخوردار نخواهد بود.

۲۸- تکرار هر یک از شرایط تعلیق یا استمرار شرایط تعلیق تا مدت ۱۲ ماه، به تصویب هیأت‏ مدیره برسد. (ماده ۶ آیین‏ نامه عضویت)

۲۹- اخذ تصمیم در مورد اخراج عضو با بررسی و پیشنهاد هیأت‏ مدیره به عهده ‏ی مجمع عمومی فوق‏ العاده می ‏باشد. (ماده ۶ آیین‏ نامه عضویت)

 

ج: شرح وظایف رئیس هیأت‏ مدیره

۱- رئیس هیأت‏ مدیره عهده ‏دار اداره و تشکیل جلسات و دعوت از اعضاء خواهد بود. (ماده ۳۱ با تغییرات اساسنامه)

۲- زمان جلسه توسط رئیس هیأت‏ مدیره تعیین و اعلام می‏گردد. حداقل در ماه یک بار باید این جلسه تشکیل گردد.

۳- تشکیل جلسه فوق العاده با تقاضای اکثریت اعضای هیأت‏ مدیره(حداقل ۳ نفر) به صورت کتبی به رئیس هیأت‏ مدیره، الزاماً باید اجرا گردد.

۴- دستور جلسه هیأت ‏مدیره توسط رئیس هیأت‏ مدیره تنظیم و جهت اعلام ارائه می‏گردد.

۵- آماده سازی گزارش حضور و غیاب اعضای هیأت مدیره در جلسات و مطابقت آن با شرایط اعلامی در اساسنامه به عهده رئیس هیأت‏ مدیره است.

۶- در صورتی که هر یک از اعضا ۴ جلسه متوالی و یا ۱۰ جلسه حضور غیر متوالی در جلسات هیأت‏ مدیره غیبت کند، رئیس هیأت‏ مدیره باید پس از ۴/۳ غیبت، آن را کتباً به شخص اعلام و پس از آن مطابق اساسنامه اقدام نماید.

۷- رئیس هیأت‏ مدیره وظیفه نظارت و کنترل بر ماده ۳۲ اساسنامه (وظیفه دبیر جلسه و صحت صورتجلسات) را دارد که در صورت عدم اجرای صحیح آن به هیأت‏ مدیره اعلام می‏ کند تا در مورد آن تصمیم‏ گیری شود.

۸- رئیس هیأت‏ مدیره مسئولیت تشکیل جلسات منجر به تعیین « اهداف منتج از مأموریت انجمن» و « برنامه‏ های منجر به رسیدن این اهداف» را بر عهده داشته و به نتیجه برساند.

۹- تصمیمات گرفته شده با اکثریت آراء حاضر اتخاذ و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس هیأت‏ مدیره موافق آن است معتبر خواهد بود. (ماده ۲۶ اساسنامه)

۱۰- امضای چک ‏ها، سفته ‏ها، بروات و هرگونه سند تعهدآور و قرارداد با امضای مدیرمسئول و یکی از دو امضاء رئیس هیأت‏ مدیره و خزانه ‏دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات و نامه‏ های عادی با امضای مدیرمسئول و مهر انجمن صادر خواهد شد. هر یک از صاحبان امضای مجاز می‏ توانند در غیاب خود امضای اسناد و مکاتبات یاد شده را به عضو دیگر هیأت‏ مدیره تفویض نمایند. (ماده ۳۸ اساسنامه)

۱۱- دعوت مجامع عمومی و فوق‏ العاده از طریق تلفن، فاکس یا نامه ارسالی و یا دعوت از طریق انتشار در جراید به نشانی‏ های تعیین شده (در صورت ارسال دعوت نامه ) توسط رئیس هیأت‏ مدیره انجام می‏شود، ساعت، روز، دستور جلسه و محل تشکیل آن در دعوت نامه قید و فاصله دعوت تا تشکیل جلسه حداقل ۱۰ روز تعیین خواهد شد. (ماده ۲۳ اساسنامه)

۱۲- نظارت بر کلیه امور اجرائی و اداری انجمن به عهده رئیس هیأت‏مدیره می‏باشد.

 

د: شرح وظایف نایب رئیس هیأت مدیره

در غیاب رئیس هیأت‏ مدیره نایب وی عهده ‏دار اداره و تشکیل جلسات و دعوت از اعضاء خواهد بود. (ماده ۳۱ اساسنامه)

 

هـ : شرح وظایف مدیرمسئول

۱- مدیرمسئول مجری تصمیمات هیأت‏ مدیره بوده و در موارد اجرایی انجمن در قبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول است. (ماده ۳۱ اساسنامه)

۲- مدیرمسئول موظف است در ابتدای هر جلسه گزارش فعالیت‏ های جاری، پیگیری مصوبات هیأت‏ مدیره و موارد غیر منتظره را اعلام نماید.

۳- مدیرمسئول موظف است که تمامی پروژه‏ ها را به صورت گزارش جامع پس از اتمام به هیأت‏ مدیره ارائه کند (از قبیل گزارش از پروژه نمایشگاه بین ‏المللی و …)

۴- مسئولیت روابط عمومی انجمن به عهده مدیرمسئول می‏ باشد.

۵- کلیه امور اجرایی و اداری انجمن به عهده مدیرمسئول می‏ باشد.

۶- تهیه و آماده سازی برنامه ‏های عملیاتی مربوط به پروژه‏ ها قبل از اجرا می‏ بایستی توسط مدیرمسئول به هیأت‏مدیره ارائه گردد.

۷- امضای چک ‏ها، سفته ‏ها، بروات و هرگونه سند تعهدآور و قرارداد با امضای مدیرمسئول و یکی از دو امضاء رئیس هیأت‏ مدیره و خزانه ‏دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات و نامه ‏های عادی با امضای مدیرمسئول و مهر انجمن صادر خواهد شد. هر یک از صاحبان امضای مجاز می‏ توانند در غیاب خود امضای اسناد و مکاتبات یاد شده را به عضو دیگر هیأت‏ مدیره تفویض نمایند. (ماده ۳۸ اساسنامه)

شرح وظایف مدیرمسئول در ارتباط با کارگروه‏ ها:

۸- مدیرمسئول انجمن، درخواست‏ های واصل شده را مورد بررسی قرار داده و ضمن تکمیل اطلاعات افراد متقاضی، اسامی متقاضیان یا دعوت شدگان را به هیأت‏ مدیره ارائه می‏نماید. (ماده ۲.۳ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۹- رئیس کارگروه مسئول اداره جلسات و انجام امور آن می‏ باشد و هر گاه در امر تشکیل کارگروه اشکالی پیش آید، مراتب را به مدیر مسئول اطلاع می‏ دهد. (ماده ۲.۴ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۰- مکان تشکیل جلسات کارگروه‏ ها، دفتر انجمن بوده و در غیر این صورت محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیرمسئول انجمن می‏تواند تغییر کند. (ماده ۹.۴ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۱- فعالیت تمام کارگروه‏ ها با هماهنگی و نظارت مدیرمسئول انجمن خواهد بود. (ماده ۵ آیین نامه کارگروه‏ ها)

۱۲- رئیس هر کارگروه موظف است گزارش کتبی هر جلسه را حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری آن، به مدیرمسئول ارائه کند. مدیرمسئول نیز گزارش کارگروه ها را پس از دریافت در اولین جلسه به هیأت‏ مدیره ارائه خواهد کرد. (ماده ۷ آیین نامه کارگروه ‏ها)

۱۳- حقوق مدیرمسئول توسط مجمع عمومی تعیین و اعلام خواهد شد. (ماده ۴۰ اساسنامه)

 

ه: شرح وظایف خزانه ‏دار

۱- خزانه‏دار انجمن، سرپرستی امور مالی را عهده‏ دار بوده و کلیه اسناد هزینه و پرداخت‏ ها و درآمدهای وصولی تحت نظارت او انجام خواهد گرفت و محاسبات مالی در دفاتر مربوط ثبت و اسناد و مدارک آن به نحو مقتضی نگهداری خواهد شد. (ماده ۳۱ اساسنامه)

۲- خزانه‏ دار موظف است ماهانه گزارش کامل مالی اعم از دریافتی ‏ها، پرداختی ‏ها، حق عضویت و … را به هیأت مدیره کتباً ارائه نماید.

۳- خزانه ‏دار موظف است برنامه‏ریزی مالی و بودجه سالانه و برنامه ‏ریزی برای تأمین مالی آن را انجام دهد.

۴- خزانه دار موظف است امور مالی مربوط به مالیات و بیمه را تحت نظارت گرفته و به نتیجه مقتضی برساند.

۵- امضای چک‏ ها، سفته ‏ها، بروات و هرگونه سند تعهدآور و قرارداد با امضای مدیرمسئول و یکی از دو امضاء رئیس هیأت‏ مدیره و خزانه ‏دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود. هر یک از صاحبان امضای مجاز می‏ توانند در غیاب خود امضای اسناد و مکاتبات یاد شده را به عضو دیگر هیأت‏ مدیره تفویض نمایند. (ماده ۳۸ اساسنامه)

 

و: شرح وظایف دبیر

کلیه مذاکرات و تصمیمات هیأت‏ مدیره در صورتجلسات مربوط توسط دبیر جلسه ( منشی جلسه ) منعکس و ابلاغ خواهد شد و به عنوان اسناد انجمن ضبط و مورد استناد قرار خواهد گرفت، صورتجلسات بایستی متضمن نظرات اعضای هیأت‏ مدیره ( اعم از موافق و مخالف) و تصمیمات متخذه باشد. (ماده ۳۲ اساسنامه)

 

ز: شرح وظایف بازرسان

۱- هیأت‏ مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش ‏های خود را به بازرس ارائه دهد و گزارش بازرس به مجمع عمومی باید متضمن اعلام نظر صریح نسبت به مفاد گزارش‏ های هیأت‏ مدیره و وضعیت عمومی انجمن باشد و این گزارش ‏ها بایستی حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی در محل انجمن برای مراجعه، اطلاع و امضاء از مفاد آن آماده شود. (ماده ۳۴ اساسنامه)

۲- بازرس بدون اینکه بتواند به طور مستقیم در امور اجرایی انجمن دخالت کند موظف است در صورت مشاهده هرگونه سوء جریان در امور انجمن بدون فوت وقت مراتب را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد و یا در صورت لزوم، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‏ العاده دعوت نماید و موضوع مورد نظر را مطرح کند در غیر این صورت مسئول سوء جریان و تخلفاتی خواهد بود که از عدم اعلام آن در انجمن به وقوع پیوسته و با مدیران و یا کسانی که در این امور مباشرت یا مشارکت داشته‏ اند مسئولیت مشترک خواهد داشت، مأموریت بازرس علی ‏البدل زمانی آغاز می‏ شود که به علت انجام وظیفه بازرس اصلی متعذر باشد و تشخیص آن با مجمع عمومی است. (ماده ۳۵ اساسنامه)

۳- به منظور حسن جریان نظارت و بازرسی در امور انجمن، بازرس می‏ تواند در هر زمان به دفاتر و مدیرمسئول و مسئولین انجمن مراجعه و آنان موظف به همکاری با بازرس می‏ باشند. (ماده ۳۵ اساسنامه)

این آیین نامه در ۷۰ بند تنظیم و در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به تصویب هیأت‏ مدیره رسید.

 

هیأت‏مدیره

وحید تمنا                                  امین آصفی                           اکبر رئیس نیا

 

 

علی امین صادقیه                         علی واله                             یحیی دهقانی

 

 

محمدرضا سالکی

 

 

بازرسین

مجید ضیغمی                        عباس مزینانی