آیین نامه عضویت

آیین ‏نامه عضویت انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

 

نحوه عضویت در انجمن

ناشر آموزشی به ناشری اطلاق می‏ شود که تمام یا بخشی از تولید آن نشر در چارچوب نظام آموزشی رسمی و غیر‏رسمی کشور باشد.

ماده ۱: شرایط عضویت

طبق ماده ۱۴ اساسنامه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کلیه ناشران آموزشی واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه نشر آثار چاپی یا دیجیتال (نرم افزار و محتواهای مبتنی بر حامل، نشر بر خط و نشر پیامده) معتبر باشند، که برای ادامه فعالیتشان در امر نشر، منع قانونی وجود نداشته باشد، می توانند با رعایت ضوابط قانونی و موارد زیر به عضویت انجمن پذیرفته شوند:

الف – داشتن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع قانونی

ب – قبول اساسنامه انجمن

ج – پذیرش مصوبات مجمع، هیأت‏ مدیره و مفاد آیین‏ نامه انضباطی و سایر آیین‏ نامه‏ های داخلی و روش‏ ها و شیوه ‏نامه ‏های داخلی مصوب انجمن

د – تعهد به پذیرش تلاش برای تحقق اهداف انجمن

هـ – دارا بودن شرایط لازم از لحاظ ضوابط انجمن طی آیین ‏نامه‏ ی مصوب مجمع عمومی انجمن

و – قبول عضویت و موافقت با تقاضا از سوی هیأت‏ مدیره و طبق آیین‏ نامه

ز – اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی عضویت در انجمن بایستی نماینده خود را که مورد تأیید مقام تصمیم‏ گیرنده شخص حقوقی باشد کتباً به انجمن معرفی نمایند. شخص حقوقی عضو انجمن می‏تواند نماینده خود را عزل کند، مشروط بر اینکه با رعایت مفاد این ماده، جانشین واجد شرایط آن مؤسسه را به انجمن معرفی نماید.

ح ) انتشار حداقل ۵ عنوان کتاب آموزشی و سپری شدن یک سال از صدور پروانه نشر.

ط) احراز هویت آموزشی هر ناشر و واجد شرایط بودن او جهت عضویت

ی) کارگروه عضویت موظف است در صورت مخالفت با تقاضای عضویت، دلایل رد تقاضا را کتباً حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام دارد. در صورت اعتراض متقاضی مراتب همراه با ذکر دلایل به صورت کتبی، به هیأت‏مدیره جهت رسیدگی و تصمیم‏گیری نهایی ارجاع می‏ شود.

ماده۲: نحوه رسیدگی به تقاضاها

الف) برای عضویت در انجمن، متقاضی حقیقی یا حقوقی فرم‏ های عضویت را تکمیل و همراه مدارک درخواستی، به شرح ذیل به دفتر انجمن تحویل می‏دهد.

 • تصویر پروانه نشر (حداقل یک سال اعتبار داشته باشد.)
 • تصویر شناسنامه و کپی کارت ملی مدیرمسئول
 • دو قطعه عکس مدیرمسئول
 • ارسال ۵ عنوان از کتاب‏های آموزشی منتشر شده
 • فهرست کتاب های منتشر شده (خانه کتاب)
 • درخواست کتبی عضویت در انجمن فرهنگی ناشران آموزشی
 • امضای تعهدنامه پرداخت حق عضویت

ب) هیأت‏ مدیره موظف است تقاضاهای رسیده را حداکثر ظرف یک ماه مورد رسیدگی قرار دهند.

د) پذیرش عضو: ابتدا احراز شرایط عضویت توسط کمیته عضویت انجام می‏ شود و سپس با توجه به بررسی کلیه سوابق، مدارک و شرایط عضویت برابر آیین ‏نامه عضویت تأیید یا رد خواهد شد. نهایتاً اعلام و تثبیت عضویت توسط اعضای هیأت‏ مدیره و بازرسان در جلسه هیأت‏ مدیره انجام می‏گیرد.

ماده ۳: صدور کارت عضویت

با پذیرش عضو جدید، انجمن حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز مبادرت به صدور کارت عضویت اقدام می‏ نماید.

ماده ۴: میزان ورودیه و حق عضویت

الف) ورودیه: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب) حق عضویت بر اساس تعداد عنوان کتاب‏ های منتشر شده به شرح ذیل می‏ باشد:

 • کمتر از ۵۰ عنوان: سالانه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال
 • از ۵۱ تا ۱۰۰ عنوان: به ازای هر عنوان ۵۰٫۰۰۰ ریال ( به علاوه ثابت سالانه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال)
 • از ۱۰۱ عنوان تا ۲۰۰ عنوان: به ازای هر عنوان ۴۰٫۰۰۰ ریال (به علاوه ثابت سالانه ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال)
 • مازاد بر ۲۰۱ عنوان: به ازای هر عنوان ۳۰٫۰۰۰ ریال (به علاوه ثابت سالانه ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال)

ج) سالانه تعداد عناوین با آمار خانه کتاب به روزرسانی می شود و بر اساس آن حق عضویت سال جدید محاسبه و اعلام می گردد.

د) تعیین میزان ورودیه و حق عضویت در هر دوره بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب اولین مجمع عمومی خواهد بود.

 

 

ماده ۵: تعلیق عضویت

موارد ذیل با تصویب هیأت‏ مدیره، سبب تعلیق عضویت می‏ شود:

الف) عدم پرداخت حق عضویت به مدت شش ماه، پس از ۲ مرحله اخطار کتبی به فاصله ۱۵روز

ب) عدم اجرای مصوبات انجمن

ج) عدم فعالیت در زمینه نشر کتاب های آموزشی به مدت بیش از سه سال بر اساس مستندات قانونی

د) ابطال پروانه نشر

تبصره: رفع تعلیق در تمام موارد مذکور منوط به تصویب هیأت‏ مدیره خواهد بود. عضو معلق در طول مدت تعلیق از حقوق و امتیازات عضویت در انجمن برخوردار نخواهد بود.

 

ماده ۶: لغو عضویت و اخراج عضو

الف) اعلام کتبی انصراف از عضویت

ب) ابطال دائم پروانه نشر

ج) تکرار هر یک از شرایط تعلیق یا استمرار شرایط تعلیق تا مدت ۱۲ ماه، به تصویب هیأت‏ مدیره

د) اخذ تصمیم در مورد اخراج عضو با بررسی و پیشنهاد هیأت‏ مدیره به عهده ‏ی مجمع عمومی فوق‏ العاده می‏باشد.

 

ماده ۷: امور متفرقه

الف) هر گونه تغییر در این آیین ‏نامه باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

ب) این آیین نامه در ۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ به تصویب مجمع عمومی رسید.