مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن

1- کپی پروانه نشر (حداقل یکسال از  فعالیت آن گذشته باشد و یکسال اعتبار داشته  باشد)

2- کپی شناسنامه وکپی کارت ملی مدیرمسئول

3- کپی آخرین مدرک تحصیلی

4- دو قطعه عکس

5- ارسال حداقل 5 عنوان کتاب آموزشی

6- فهرست کتابهای منتشرشده ( خانه کتاب )

7- درخواست کتبی عضویت درانجمن فرهنگی ناشران آموزشی

8- پرداخت مبلغ 3,000,000 ریال به عنوان ورودیه

توضیحا”درصورتیکه تعداد عنوان کتابهای منتشرشده کمتر از 50  باشدحق عضویت ماهیانه 250,000 ریال و از 50  تا 100 عنوان ماهیانه 300,000 ریال و از 100 عنوان بیشتر ماهیانه 800,000 ریال خواهد بود .

9-تعهدنامه پرداخت حق عضویت (به شرح ذیل)