مدیران بخش ناشران آموزشی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مدیر اجرایی : افسر صفاییان

مدیر تبلیغات : سعید شبقره

مدیر فرهنگی : امین آصفی