مدیریت پاسخده : امین آصفی

فضا های عمومی شهری، مکانی برای زندگی روزمره مردم هستند که به صورتی آگاهانه یا ناآگاهانه ادراک می شو ند. از آنجا که هر فضای شهری باید توانایی پذیرش افراد و تامین خدمات لازم را داشته باشد ، توجه به عوامل موثر در طراحی آن فضاها ، موجب منا سب سازی مقتضی خواهد شد . برای رسیدن به این مهم مدیریت بر عوامل طراحی شهری مطرح خواهد شد. چرا که مدیریت پاسخده ، با شنا سایی و از میان برداشتن اشکالات موجود موجب رضایتمندی کاربران از فضاهای عمومی می شود. بدین جهت مدیریت شهری در سال های اخیر با استفاده از رویکردهای نوین مدیریت مدیریت پاسخده و رضایت آفرین برنامهریزی و طراحی شهری ، با مناسب سازی فضاهای شهری تاحدی امکان دسترسی مناسب به فضاهای عمومی و بهبود فعالیت در عرصه های مختلف زندگی شهری را فراهم کرده است. هدف از این تحقیق کشف مفاهیم، ضرورت ها، راهکار ها و چگونگی اعمال مدیریت پاسخده بر عوامل موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی اسنادی است و سعی دارد با برر سی اطلاعات موجود در زمینه مدیریت و همچنین عوامل موثر بر طراحی فضاهای عمومی شاهری، به تحلیل و ارزیابی روابط موثر میان داده های موجود بپردازد. این تحقیق تلاش دارد تا به مدیران، برنامه ریزان، مشاوران و طراحان معماری شهری راهکارهایی مناسب برای مدیریت طراحی هرچه بهتر فضاهای عمومی شهری ارائه دهد. نتایج بررسی نشان داده است ، در مدیریت عوامل موثر بر طراحی فضاهای شهری؛ توجه به ارکان اصلی مدیریت پاسخده ضروری می با شد . یعنی پاسخدهی یا پاسخگویی درفضاهای عمومی؛ در ابتدا همان پاسخگویی به نیازهای کاربران بوده،در انتها نیز پاسخگویی مالی، یعنی همان پاسخگویی بهینه در برابر هزینه های مترتبه است

 

مدیریت پاسخده : امین آصفی