معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی کشور بی پناه تر از همیشه

صدای معلم
عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه به تاریخ ۱۹ آبان ۹۷ با عنوان «معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی کشور بی پناهتر از همیشه» پاسخ سازمان آموزش و پرورش استثنایی متوسطه وزارت آموزش و پرورش موارد زیر را جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

طبق مصوبه شماره۴۳۲/۱۳/ط به تاریخ ۱۵ اسفند ۷۹ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۹۹۰/۷۵۰ به تاریخ ۳ اردیبهشت ۸۱ وزارت آموزش و پرورش از تاریخ ۱۱ فروردین ۸۱ ادارات آموزش و پرورش استثنایی در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تجمیع و اموراداری و استخدامی، بازنشستگی و … کارکان و معلمان مدارس استثنایی همانند سایر مدارس عمومی (عادی) توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انجاممی گردد و این سازمان صرفاً نقش ستادی، سیاست گذاری و نظارت تخصصی را عهده دار می باشد.

براساس بند (۳) بخشنامه شماره ۹۹۰/۷۵۰ به تاریخ ۳۱ شهریور ۸۱ صدور احکام حقوقی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش استثنایی توسط ادارات و مناطق آموزش و پرورش عادی انجام می گردد و کسور سنوات ارفاقی آنان نیز از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و دفتر بودجه وزارت متبوع تأمین اعتبار و پرداخت می گردد.

باعنایت به موارد مذکور، موضوع پرداخت کسور موردنظر از طریق دفتر برنامه، بودجه و تأمین منابع وزارت متبوع و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها قابل پی گیری می باشد.

در ارتباط با پرداخت به موقع کسور سنوات ارفاقی کارکنان موردنظر، این سازمان از سال ۹۳ تاکنون طی مکاتبات زیادی با وزارت متبوع و سازمان برنامه وبودجه کشور موضوع را پی گیری نموده است.

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع نیز طی نامه شماره ۱۵۸۷۱۸/۷۶۰ به تاریخ ۶ ابان ۹۷ اعلام داشته اند که کسور سنوات ارفاقی کارکنان بازنشسته سال جاری تأمین اعتبارشده و به حساب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها واریز خواهد شد.

    خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.