مهندس امین آصفی می گوید : ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در ﺣﺬف ﺗﺄﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

اﻫﺪاف ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی:

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در ﺣﺬف ﺗﺄﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﻮزه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،زﻳﺒﺎﺳﺎزی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮ در راﺳﺘﺎی اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ، اﺳﻼﻣﻲ در راﺳﺘﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ، ﺣﻔﻆ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزش ﻫﺎی واﻻی اﻳﺮاﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﺳﺘﻤﺮار اﻋﺘﻘﺎدات، ارزش ﻫﺎ و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی رواﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی، ارﺗﻘﺎء اﺧﻼﻗﻲ، اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی، ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰی ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮی،ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮآوری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ، اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﻳﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺣﻴﺎء و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ، ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﺎل اﺟﺮا در ﺷﻬﺮ،ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی دﻗﻴﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﻳﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ، در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﻳﻨﻲ و ﺷﻬﺮی را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺖ. وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای اﺻﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﻣﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺳﻌﺔ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.