موفقیت ۸۵% درصدی عملکرد پایگاه های جبرانی دوره ابتدایی

بر ای دومین سال متوالی توسط معاونت آموزش ابتدایی شهرتهران
موفقیت ۸۵% درصدی عملکرد پایگاه های جبرانی دوره ابتدایی
بر ای دومین سال متوالی و همچنین به منظور تقویت بنیه علمی و کاهش نرخ تکرار پایه دوره ابتدایی درشهر تهران پایگاه های جبرانی در دروس فارسی ، ریاضی و فعالیت های پرورشی تشکیل گردید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ،در اجرای ماده ۶ آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی ، بر ای دومین سال متوالی و همچنین به منظور تقویت بنیه علمی و کاهش نرخ تکرار پایه دوره ابتدایی درشهر تهران پایگاه های جبرانی در دروس فارسی ، ریاضی و  فعالیت های پرورشی تشکیل گردید.

به منظور ایجاد فرصت های برابر و عدالت آموزشی و در راستای راهکار ۹/۵   « سند برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی »

و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی مدارس و برنامه ریزی های تکمیلی در اجرای ارزشیابی کیفی ـ توصیفی معاونت آموزش ابتدایی شهرتهران برای دومین سال متوالی  اقدام به برگزاری کلاس های جبرانی تابستان نمود که براساس تحلیل های آماری  از سطح مناطق ، ۳۳ پایگاه در سطح شهر تهران تشکیل گردید که ازاین تعداد ۱۷ پایگاه دخترانه و ۱۶ پایگاه پسرانه می باشد.

از میان ۳۴۵۰ دانش آموزشرکت کننده در این پایگاه ها تعداد دانش آموزان دختر ۱۷۰۱ و تعداد دانش آموزان پسر ۱۷۴۹ نفر بودند که ۲۹۳۹ نفر توانستند به پایه بالاتر ارتقا یابند و با توجه به نقش سازنده و مثبت پایگاه های جبرانی ، ۸۵% حائز رتبه قابل قبول گردیدند. شروع کلاس های تابستانی از ۶/۴/۹۷ لغایت ۱۵/۵/۹۷ و ارزشیابی در طول دوره به صورت مستمر و بازخورد توصیفی هفتگی انجام گردید.