نمایشگاهی پایانی سال ۱۳۹۶

نمایشگاه خوزستان

زمان: ۲۵ تا ۳۰ بهمن

مهلت ثبت نام : ۲ تا ۱۳ دی

نمایشگاه قم

زمان: ۲۵ بهمن تا ۵ اسفند

مهلت ثبت نام : ۲ تا ۱۳ دی

نمایشگاه سیستان و بلوچستان

زمان: ۳  تا ۹ اسفند

مهلت ثبت نام : ۷ تا ۱۷ بهمن

نمایشگاه یزد

زمان: ۵ تا ۱۱ اسفند

مهلت ثبت نام : ۷ تا ۱۷ بهمن

نمایشگاه قزوین

زمان: ۱۱ تا ۱۶ اسفند

مهلت ثبت نام : ۷ تا ۱۷ بهمن

نمایشگاه کردستان

زمان: ۱۳ تا ۱۸ اسفند

مهلت ثبت نام : ۷ تا ۱۷ بهمن