نمایشگاه های کتاب استانی اسفند ماه تمدید شد

اطلاعیه
ثبت نام ناشران برای نمایشگاه های  کتاب استانی اسفند ماه تمدید شد
زاهدان ( ۳ تا ۹)، یزد ( ۵ تا ۱۱) قزوین (۱۱ تا ۱۶ ) کردستان ( ۱۳ تا ۱۸)

مهلت ثبت نام  تا پایان روز ۲۲بهمن     www.icfi.ir