نمایشگاه های کتاب استانی اسفند ماه

قابل توجه ناشران محترم سراسر  کشور ؛
آغازثبت نام  نمایشگاه های  کتاب استانی اسفند ماه
زاهدان ( ۳ تا ۹)، یزد ( ۵ تا ۱۱) قزوین (۱۱ تا ۱۶ ) کردستان ( ۱۳ تا ۱۸)

مهلت ثبت نام  تا پایان روز ۱۷ بهمن     www.icfi.ir