نمایشگاه کتاب استانی درکهگیلویه و بویراحمد

سیصدوپنجاه و یکمین نمایشگاه کتاب استانی درکهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود
۱۶تا ۲۱ بهمن