نمایشگاه کتاب بانکوک( تایلند) و نمایشگاه کتاب بحرین

نمایشگاه کتاب بانکوک( تایلند)
۹ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
۴۶th National Book Fair & 16th Bangkok International Book Fair
۲۹ March – 08 April 2018

نمایشگاه کتاب بحرین
۸ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
The 18th Bahrain International Book Fair
Mar28 – Apr7 2018