نمایشگاه کتاب خوزستان (اهواز)

قابل توجه ناشران منتخب  نمایشگاه کتاب خوزستان (اهواز)
حضور ناشران جهت تحویل غرفه و غرفه آرایی ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه می باشد.

لطفا اکیدا از مراجعه قبل ساعت مقرر خودداری فرمایید.

همراه داشتن سیم سیار وسه راهی برای استفاده از دستگاه کارتخوان  الزامی می باشد.