نمایشگاه کتاب درصورت صدور اجازه نیمه دوم سال برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب درصورت صدور اجازه نیمه دوم سال برگزار می‌شود

🔹مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: درصورت صدور اجازه، از اواخر نیمه اول سال یا نیمه دوم سال جاری، نمایشگاه کتاب را برگزار کنیم.