نمایشگاه کتاب هرمزگان (بندرعباس)

قابل توجه ناشران منتخب  نمایشگاه کتاب هرمزگان (بندرعباس)
حضور ناشران جهت غرفه چینی و غرفه آرایی ساعت ۱۴ روز شنبه ۳۰ دی ماه می باشد.

لطفا از مراجعه قبل ساعت مقرر خودداری فرمایید.

همراه داشتن سیم سیار وسه راهی برای استفاده از دستگاه کارتخوان  الزامی می باشد.