نیاز سنجی، لازمه ی توانمند سازی دانش آموزان است

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل جلسه کارشناسان مشاوره مناطق :
نیاز سنجی، لازمه ی توانمند سازی دانش آموزان است
جلسه کارشناسان مشاوره مناطق در آموزش و پرورش منطقه ۱۲ برگزار گردید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، بابلی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در خصوص دستور جلسه، (توانمند سازی روانی  رفتاری و تحصیلی) دانش آموزان مدارس، با بیان این که در توانمند سازی نیاز به نیاز سنجی داریم، اما در  بحث های انگیزشی، نشان داده شده است که اگر کارکنان در مشاغل خود به روز شوند باعث افزایش رغبت شغلی آنان می شود و عملکرد شغلی بالاتری دارند. و این عامل در ارتقای حرفه ای مشاوران و سطح انگیزشی آن ها موثر است.

طبق نظریه خود تنظیمی از طریق تغییر و تعدیل افکار، عواطف و رفتار مردم قادر می شوند تا فعالیت های معطوف به هدف خویش را در طول زمان هدایت نمایند. بنابراین  همه ما در مدرسه زندگی شاگردیم  و نیاز به کار تیمی و هماهنگی بیشتری داریم“.

 رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی خاطرنشان کرد:  طرح نماد از جمله طرحهای خوب و موثر و مفید است که می تواند آموزش و پرورش و مشاوران را صاحب پروتکل خاصی نماید. لذا توصیه می گردد در حفظ اطلاعات محرمانه دانش آموزان و خانواده های آن ها هماهنگی بیشتری با طرح نماد داشته باشیم“. سپس به وظایف کلی مشاوران در مدرسه و ارزیابی دقیق عملکرد آن ها پرداخته شد.

بابلی تاکید ویژه ای روی هدایت تحصیلی فرایندی با نگاه سیستمی  و مبتنی بر  سند تحول بنیادین و بازدید های هدفمند از مدارس دولتی و غیر دولتی، توانمند سازی اعضای هسته ها و کارشناسان مشاوره با موضوعات تخصصی داشتند. لذا ماحصل فعالیت های فوق باعث همدلی، همسویی و همراهی بین پرسنل مدرسه و مشاوران مدارس می شود. و در نتیجه همگرایی خانواده و مدرسه را بیشتر می نماید.

شاه منصوری رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۲ با حضور در جلسه کارشناسان مشاوره، در این راستا با  نگاه به سند تحول، تاکید بر مدیریت غیر متمرکز، رعایت اهداف بالا دستی و تاکید بر آموزش و پرورش از حالت آموزش محور به سمت و سوی تربیت محور همراه با نقش و اراده دانش آموزان و مدیران در برنامه های اجرایی را مورد تاکید قرار دادند.