هفته کتاب ضعف اقتصادی خریداران و ناشران را با تبلیغ کتاب پوشش دهد

هفته کتاب ضعف اقتصادی خریداران و ناشران را با تبلیغ کتاب پوشش دهد

هفته کتاب ضعف اقتصادی خریداران و ناشران را با تبلیغ کتاب پوشش دهد

 

امین آصفی تاکید کرد:

هفته کتاب ضعف اقتصادی خریداران و ناشران را با تبلیغ کتاب پوشش دهد

📚 مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی تاکید کرد: بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی امسال باید به‌گونه‌ای برگزار شود که هم ضعف اقتصادی خرید

کتاب در بین عموم مردم و از سوی دیگر ضعف اقتصادی در میان ناشران را با تبلیغ کتاب و کتابخوانی پوشش دهد.

📘 ادامه این گفت و گو را اینجا بخوانید.

@avayeqalam