هیات رئیسه جدید انجمن فرهنگی ناشران آموزشی انتخاب شدند.

در اولین جلسه هیات مدیره و بازرسین جدید انجمن فرهنگی ناشران آموزشی که مورخ شنبه 13 آبان 96 با حضور منتخبین هیات مدیره و بازرسین جدید برگزار گردید به عنوان اولین دستور جلسه به انتخابات داخلی پرداخته شد و افراد برای سمت های مختلف کاندید شده و رای گیری صورت پذیرفت که نتیجه به شرح ذیل می باشد.
رییس هیات مدیره: دکتر محمدرضا سالکی
مدیر مسئول: دکتر ابوذر نصری
نایب رییس هیات مدیره: افسر صفاییان
خزانه دار: سعید شبقره
دبیر : مهدی میرزا داعی