پایان دوره ارزیابی کتاب‌های آموزشی و تربیتی

سلام
پایان دوره ارزیابی کتاب‌های آموزشی و تربیتی چاپ اول ٩۶ (و باقی مانده ٩۵): ٣١ اردیبهشت ٩٧
• لطفا یک نسخه از کتاب‌های ارزیابی نشده را پس از ثبت در سامانه، به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ارسال کنید.