پیگیری درخواست های ثبت مجوز کتاب

پیگیری درخواست های ثبت مجوز کتاب

با توجه به اجرایی شدن فرآیند صدور مجوز کتاب در سامانه مجوز نشر و نظر به امکان پیگیری های اینترنتی برای صدور مجوز کتاب

با توجه به اجرایی شدن فرآیند صدور مجوز کتاب در سامانه مجوز نشر و نظر به امکان پیگیری های اینترنتی برای صدور مجوز کتاب، کلیه پاسخگویی ها به مشکلات احتمالی صرفا از بخش “ارتباط به ما” از طریق ارسال پیام امکان پذیر می باشد.

با توجه به دسترسی ایجاد شده در سامانه مذکور، امکان پاسخگویی تلفنی میسر نیست.