کارت ورود به نمایشگاه

بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان غرفه در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران که تصاویر مدیر، متصدی و غرفه داران خود را در سایت بارگذاری ننموده‌اند می‌رساند، تا پایان وقت اداری روز شنبه (اول اردیبهشت) فرصت دارند نسبت به بارگذاری تصاویر اقدام نمایند. در غیر این صورت برایشان کارت ورود به نمایشگاه صادر نمی‌شود .
یادآور می‌شود عکس می‌بایست مطابق فرمت مشخص‌شده بارگذاری  شود و از بارگذاری تصویر کارت ملی به‌جای تصویر فرد پرهیز شود.
کمیته ناشران داخلی