کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی‌شود

رئیس سازمان سنجش:
?همه ما موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیار جایگزین داشته باشیم.
?قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.
?قانون مصوب سال ۸۶ که از حذف کنکور صحبت می کرد لغو شده است.
?۷۵ درصد درآمد ثبت نام کنکور به دانشگاه ها داده می شود.