گزارش اولین جلسه هيئت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با حضور اعضای جدید

اولين جلسه انجمن بلافاصله پس از انتخاب اعضای جديد در انتخابات صورت گرفت كه در اولين جلسه با رأي مخفي مسئوليت‌ها به شرح زير واگذار شد:

رئيس هيات مديره: جناب علي صادقيه مدير انتشارات علمي فار

مدير مسئول: جناب هامون سبطي مدير نشر دريافت

نايب رئيس هيات مديره: …

خزانه‌دار: جناب سعيد شبقره مدير انتشارات شبقره

دبير جلسات: جناب وحيد تمنا مدير انتشارات مشاوران آموزش

مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته در اين مدت:

موضوع اول: آماده‌سازي برگه‌ي نظرسنجي در ارتباط با اولويت‌بندی اهدافي كه هيات مديره مي‌بايستي در پيش بگيرد.

براي اولين بار در تاريخ انجمن، با نظرسنجي از اعضاي انجمن براي اهداف انجمن فرهنگي ناشران آموزشي اولويت‌بندی انجام گرفت.

اين برگه‌ي نظرسنجي به اعضای انجمن ارسال گرديد و پس از دو هفته فرصتي كه داده شد، نتايج آن به شرح زير گشت:

اهداف                                                                                        تعداد نفر/ رأی

1 – ارتقاء سطح آموزشي و  فرهنگی کتابهای ناشران                                    6

2 – ارتقاء سطح کمی تولید و گسترش امکانات بازار توزیع و فروش                6

3 – تشکیل کلاسهای آموزشی یا مشاوره                                              12

4 – اعطای تسهیلات                                                                            4

5 – برگزاری نمایشگاهها                                                                      13

6 – ارتباط با آموزش و پرورش                                                               12

7 – ارتباط با وزارت ارشاد                                                                    10

8 – ارتباط با اتحادیه ناشران                                                                  2

9 – افزودن اعضا                                                                                  5

تصميم بر اين بود كه پنج مورد از موارد اولويتي فوق را در دستور كار هيات مديره قرار دهيم و در اين رابطه فعاليت كنيم كه به ترتيب چنين شد:

رتبه اول : برگزاری نمایشگاه‌ها

رتبه دوم : ارتباط مؤثرتر با آموزش و پرورش

رتبه سوم : تشکیل کلاس‌های آموزشی یا مشاوره

رتبه چهارم : ارتباط مؤثرتر با وزارت ارشاد

رتبه پنجم : ارتقاء سطح کمّی تولید و گسترش امکانات بازار توزیع و فروش

موضوع دوم: ايجاد ساختار براي فعاليت‌هاي مختلف انجمن:

در طي سال‌هاي گذشته، انجمن فعاليت‌هاي زيادي انجام داده است اما به دليل عدم وجود ساختار در تشكيلات آن، هر هيات مديره‌اي كه انتخاب شد، مجبور شد كه كارها را از ابتدا شروع كند و به همين دليل در اين دوره اعضاي هيات مديره به توافق رسيدند كه كارها را با توجه به ساختارسازي پيش ببرند. در بدو امر موضوع مصوب شده به اين روال درآمد:

– «روش اجرايي كارهاي مربوط به انجمن پروژه محور باشد»

– «مجريان پروژه مي‌توانند از اعضاي هيات مديره يا از اعضاي انجمن و يا در صورت نياز از بيرون از انجمن باشند.»

– « در هر پروژه پنج فاکتور الزاما”رعایت خواهد شد:

1- تعیین بودجه

2- زمان بندی و فاز بندي کارها

3- تعیین نحوه ارزیابی

4- نمایش در سایت انجمن

5- وجود ناظر یا ناظران براي پروژه

موضوع سوم: تعيين دو نفر از اعضاي انجمن براي بررسي درخواست‌هاي عضويت:

«جناب قاسمي» بازرس محترم و «جناب سبطي» مدير مسئول انجمن مسئوليت اين امر را بر عهده گرفتند كه تقاضاهايي كه تاكنون داده شده بررسي شد و نواقص پرونده‌ها به اطلاع ناشران رسيد.

 

گزارش جلسات تا تاریخ : 8/20/ 1394