گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

از تاریخ ۱۳/۸/۹۶ تا ۷/۷/۹۷

تشریح وظایف دبیر هیئت مدیره:

  • پیگیری برگزاری جلسات، دعوت به جلسه و دستور جلسات با هماهنگی با رئیس هیئت مدیره.
  • پیگیری روند مصوبات تا رسیدن به نتیجه.

گزارش آماری جلسات هیئت مدیره:

  • تعداد جلسات در بازه زمانی گزارش ( ۴۹ هفته کاری) ۳۳ جلسه است که میانگین هر ۵/۱ هفته یک جلسه برگزار گردیده است.
  • در ۳۳ جلسه برگزار شده ۷۵ مصوبه خروجی جلسات بوده که میانگین هر جلسه ۵/۲ مصوبه میباشد. قابل ذکر است ۶ جلسه اول (۱٫۵ ماه) تدوین برنامه راهبردی بیشتر وقت جلسات را به خود اختصاص داد و همچنین امور جاری مثل جواب نامه ها و پرداخت ها و ….. در مصوبات نیامده که دلیل پایین بودن میانگین مصوبات در هر جلسه میباشد.
  • میانگین حضور اعضا هیئت مدیره در جلسات ۶ نفر میباشد.
  • از ۷۵ مصــــــوبه هیئت مدیره ۱۳ مصوبه به سرانجام نرسیده که حدود ۱۷% از کل مصـــــوبات را در برمیگیرد.قابل ذکره که بعضی از این مصوبات مربوط به جلسات اخیر بوده و بعضی هم در حوزه کلان (مانند کاغذ) که زمان انجام آنها طولانی میباشد.
  • از کل مصوبات ۳۹ مصوبه مربوط به مسائل داخلی انجمن (۵۲%) و ۱۵ مصوبه مربوط به تعاملات انجمن با خارج انجمن (۲۰%) و ۲۱ مصوبه مربوط به نمایشگاه بینالمللی کتاب (۲۸%) میباشد.

 

 

با سپاس از کلیه اعضاء

انجمن فرهنگی ناشران آموزش