گزارش جلسات 11 و 12 از جلسات هيات مديره انجمن فرهنگي ناشران آموزشي

جلسه‌ي يازدهم
– در تاريخ 16/10/94 جلسه با حضور آقایان شب قره، تمنا، صادقيه، سبطي، جوكار، جهانگيري و رئيس‌نيا تشكيل شد. بازرسان غايب بودند. جناب دكتر نصري براي اين جلسه دعوت شده بودند.
موضوع اول: بررسي پروژه نشست‌هاي علمي آموزشي در نمايشگاه 95 كه توسط آقاي تمنا به صورت كتبي آماده شده است.
پس از بحث و بررسي مطالب ارائه شده توسط آقاي تمنا، اهداف مربوط به نشست‌ها به ترتيب زير تصحيح و نهايي گرديد و به تصويب اعضا رسيد …
هدف اول: افزايش اعتبار فرهنگي و آموزشي و علمي براي ناشران آموزشي از طريق برگزاري نشست‌هاي ويژه
هدف دوم: بسترسازي براي تعامل بيشتر با وزارت آموزش و پرورش
هدف سوم: بسترسازي براي تعامل بيشتر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هدف چهارم: افزايش حضور مخاطبان خاص نشست‌ها: براي برخي از نشست‌ها از دبيران، مشاور و مديران مدارس دعوت به عمل آيد.
موضوع دوم: بحث اجرايي نمايشگاه بين‌المللي كتاب سال 95
مصوب شود: اعضاي هيات مديره موافقت كردند كه جلسه‌اي با اعضا در ارتباط با نمايشگاه گذاشته شود و موضوعات آن در طي روزهاي آتي تعيين گردد.
موضوع سوم: ارائه‌ي گزارشي در ارتباط با نمايشگاه توسط جناب رئيس‌نيا
بحث جدي در ارتباط با نسبت ميان هزينه‌ها و درآمدزايي و سود بخش‌هاي مختلف نمايشگاه انجام شد كه توسط آقاي رئيس‌نيا اين آمار از منابع گرفته شده است:
عکس گزارش 11و12

 

 

 

 

 

 

 

 

نكته: اين آمار توسط رئيس هيات مديره به معاونت محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جناب دكتر صالحي ارائه گرديد تا مشكل جدي كه مشخص گردد كه ناشران آموزشي چه ميزان درآمدي را با توجه به تعداد كم ناشران اين حوزه(نسبت به ساير حوزه‌ها) براي موسسه نمايشگاه‌ها درآمدسازي مي‌كنند در حالي كه بخش دانشگاهي و بين‌الملل هزينه ساز هستند.
جلسه‌ي دوازدهم
– در تاريخ 23/10/94 جلسه با حضور آقایان رئيس‌نيا، شب‌قره، سبطي، صادقيه، تمنا، جوكار، جهانگيري تشكيل شد. بازرسان محترم آقايان ضيغمي و قاسمي نيز تشريف آوردند.
موضوع اول: مطالب مربوط به ماليات سال گذشته
جناب صادقيه گزارشي ارائه كردند كه مقرر شد با صحبتي كه آقايان ضيغمي، قاسمي و تمنا با جناب شجاعي داشته باشند اين امر را به نتيجه برسانند.
موضوع دوم: گزارش جناب رئيس‌نيا از جلسات نمايندگان تشكل‌ها در ارتباط با نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران
– شهر آفتاب توسط اعضاي اين گروه بازديد شد و نكاتي استخراج گرديد كه به شهرداري اعلام خواهد شد.
– كم و كاستي‌هاي از قبيل مشكل برق، دستشويي و … وجود دارد كه اعلام خواهد شد.
– نامه‌اي نوشته شد با امضاي جناب توكلي دبير شوراي تشكل‌هاي حوزه‌ي نشر تا مشكلات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه گردد.
موضوع سوم: طرح موضوع تشكيل واحد حقوقي كه توسط جناب سبطي ارائه گرديد:
ايشان دو خطر را براي ناشران طرح كردند:
خطر اول: خطري است كه در گذشته به صورت بالقوه بود و امروز در حال بالفعل شدن است و آن «اسكن كردن كتاب و گذاشتن آن در سايت‌ها و دانلود كردن با قيمت بسيار كم» است.
خطر دوم: خطري است كه با چاپ غير مجاز كتاب‌ها مواجه هستيم.
راه‌كار اين است كه واحد حقوقي داشته باشيم.
آقاي تمنا: من پيشنهاد مي‌كنم كه هزينه‌ي اين واحد را بخش‌بندي بكنيم و بخشي از آن را ناشراني كه خطرهاي فوق آنها را تهديد كرده است، بدهند و بخشي از آن را انجمن.
آقاي صادقيه: اين كار به نظرم موجب خواهد شد كه به زودي تعداد ناشران درگير زياد شوند.
آقاي رئيس‌نيا: به نظر من فقط ناشراني كه درگير هستند مبلغي بگذارند و اين واحد را تشكيل دهند.
آقايان تمنا و جهانگيري: با صحبت آقاي رئيس‌نيا مخالف هستند.
مصوب شد:
1. يك نفر آدم ثابت در اين واحد مستقر باشد كه كارها را پيش ببرد.
2. در صورتي كه ناشري كار حقوقي داشته باشد درصدي از قرارداد به انجمن داده شود.
3. مبلغ دريافتي براي آدم ثابت: 50 درصد انجمن و 50 درصد آن توسط اعضايي كه درگير دو مشكل هستند.
4. سوابق و مستندات توسط آدم ثابت و وكيل جمع‌آوري خواهد شد كه مسئوليت اين امر با وكيل خواهد بود.
5. فردي كه مسئوليت راه‌اندازي اين واحد را بر عهده خواهد داشت درصدي پس از شش ماه دريافت خواهند كرد.
دبير انجمن فرهنگي ناشران آموزشي: وحيد تمنا