گزارش عملکرد واحد حقوقی انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در بهمن ماه 1394

مطابق تصمیم هیئت مدیره با توجه به انتشار غیر قانونی فایل کتاب های ناشران محترم در فضای مجازی ، بررسی سایت ها و کانال های تلگرام که اقدام به عرضه غیرقانونی کتب کمک آموزشی می کنند در دستورکارواحد حقوقی قرار گرفت دراین بررسی ها کتاب های عرضه شده به تفکیک استخراج شده و در جداولی تهیه و تنظیم شده است . در این راستا 24 سایت اینترنتی و 13 کانال تلگرام و2 پیج اینستاگرام  بررسی شده است . در همین راستا سه شکایت از طرف سه انتشارات به محاکم دادگستری تقدیم شده است که در حال بررسی در پلیس فتا می باشد و شکایت دو ناشر دیگر نیز در حال آماده سازی جهت تقدیم به دادگاه می باشد . نامه ای از طرف واحد حقوقی به اعضای محترم ارسال شده تا اعضای محترم نسبت به ارسال لیست کتب خود وذکرکتاب های استراتژیک انتشارات اقدام نمایند تا در بررسی های آینده مورد توجه قرارگیرد .