گزارش مهمترین مصوبات اتحاديه‌ى ناشران و تشكل‌هاى حوزه‌ى نشر از تاريخ 94/7/5

توضيح: يك يا دو نفر از ميان آقايان دكتر سالكى، مهندس متولي، علي امين صادقيه و اكبر رييس‌نيا از سوي انجمن فرهنگي ناشران آموزشي در اين جلسه‌ها حضور داشته‌اند.

جلسه در تاريخ 94/7/5

1-با توجه به وظايف كميته‌ى جنبي در نمايشگاه ( كه مربوط به ترويج كتاب و كتابخواني است)، درخواست كنيم تا مسوليت اين كميته به صنف واگذار شود.

2-آقاي ارشد عين‌اللهي با گروه سهلان براي همكاري صحبت كنند و نتيجه را در جلسه‌ى بعد اعلام كنند.

جلسه در تاريخ 94/7/12

1-در نمايشگاه يك كارگروه سياست‌گذاري يارانه‌ها با هدف نظارت بر توزيع عادلانه‌ى يارانه‌ها تشكيل شود كه صنف هم بتواند در آن نماينده داشته باشد.

جلسه در تاريخ 94/8/10

1-بخش آماده‌سازي مكان، از امضاي قرارداد با مصلا تا آماده‌سازي كامل را قبول نمى‌كنيم و به عهده‌ِي ارشاد باشد، كف سالن‌ها و امكانات و زيرساخت‌ها تا دم در سالن به عهده‌ي آنهاست و از آن به بعد به عهده‌ِي تشكل‌ها خواهد بود.

2-مسئوليت ثبت نام و تخصيص غرفه به طور كامل و مديريت بخش‌هاى داخلى و خارجي را مى‌پذيريم. با توجه به اين‌كه براى ثبت نام يك سايت طراحي و راه‌اندازى خواهد شد.

3-مسئوليت كميته‌ى اجرايي و كميته‌ى پشتيبانى را مى‌پذيريم اما مسئوليت كميته‌ى رفاهي را قبول نمي‌كنيم، البته با توجه به موارد بعدى و انبوه نشدن مسئوليت‌هاى بعدي.

4-مسئوليت اطلاع رسانى، روابط عمومي و تبليغات را به‌علاوه ستاد خبري‌ مي‌پذيريم.

5-مسئوليت درآمدها و جلب حمايت‌ها را در تمام بخش‌ها مى‌پذيريم.

6-مسئوليت امور انتظامات ( پس از هماهنگي با حراست) را نمي‌پذيريم.

جلسه در تاريخ 94/8/18

مصوبات:

1-سيستم مدريت سالن‌هاي نمايشگاهي يك مديريت واحد باشد (مديريتي كه مربوط به فضا و غرفه‌هاي نمايشگاه است).

2-صنف در سياست‌گذاري تخصيص بن كتاب مشاركت كند.

نتايج جلسه:

1- همه‌ي ما اذعان داريم كه يارانه‌ى نقدي فساد آوراست و فسادش نيز از گذشته بيشتر شده و بخشي از اين مشكل هم به خودت دولت برمي‌گردد و در مجاري غير از خريد كتاب صرف مي‌شود.

2-نبايد يارانه‌هايي را كه در حوزه‌ى فرهنگ وجود دارد از دست بدهيم.

3-راه حلي بينديشيم كه تخلف در اين فضا كاهش پيدا كند و توزيع عادلانه‌اي در بخش‌هاي مختلف صورت بگيرد.

4-حضور تشكل‌ها در بخش سياست‌گذاري يارانه‌ها بايد به گونه‌اي باشد تا مصرف بن‌ها به بهترين شكل صورت بگيرد.

جلسه در تاريخ 94/9/8

مصوبات:

1-اتحاديه اين آمادگي را دارد كه امسال نيز مانند سال گذشته، اجراي تمام غرفه‌بندي و سالن‌ها را به تشكل‌ها بسپارد، در مقابل:

الف)از تشكل‌ها انتظارِ ارتقاي كيفيت برگزاري در بخش مربوط مى‌رود؛

ب)بودجه‌ها تعيين شده و در اختيار تشكل‌ها قرار داده مى‌شود.

ج)در شوراي برنامه‌ريزي تشكل‌ها يك كميسيون مالي و قراردادها تشكيل مي‌شود، و اين كميسيون ناظر بر امور مالي و اجرايي كار برگزاري نمايشگاه خواهد بود.

جلسه در تاريخ 94/9/15

مصوبات:

1-قرارداد با پيمانكارها به صورت متمركز بسته شود، اما در هر بخش نماينده‌ى مربوط هم به عنوان ناظر قرارداد حضور خواهدداشت، تأييد او براي تصفيه حساب لازم و ضروري است.

2-نظارت كامل بر اجراي قرارداد هر بخش با تشكل مربوطِ خواهدبود و نماينده و ناظر هر تشكل پاسخگوي اتحاديه و شوراي تشكل‌ها خواهد بود.

جلسه در تاريخ 94/9/22

مصوبات:

1-رئيس شوراي برنامه‌ريزي آقاي صالحي باشند با دو معاونت، يك معاونت مربوط به اجرا باشد. (معاونت اجرايي كه مرتبط با مؤسسه‌ِي نمايشگا‌ه‌هاست) و يك معاونت مربوط به نمايشگاه باشد (معاونت نمايشگاهي كه با تشكل‌ها در ارتباط است).

2-جناب آقاي محمدرضا توكل صديقي به عنوان دبير شوراي برنامه‌ريزي اتحاديه و تشكل‌هاي حوزه‌ى نشر(براي برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب

تهران) با اتفاق آرا انتخاب شدند.

3-شوراي تشكل‌ها رؤساي كميته‌ها را انتخاب كنند و ساختار كميته را تعيين كرده، پيشنهاد افراد هر كميته براي تشكيل بدنه‌ى آن به عهده‌ى خود كميته ‌باشد، اما تصويب افراد با شورا خواهدبود.