♦️مهلت تحویل مدارک متقاضیان استفاده از آرم طرح ترافیک

?اطلاعیه فوری

♦️مهلت تحویل مدارک متقاضیان استفاده از آرم طرح ترافیک

?پیرو اطلاعیه قبلی در مورد طرح ترافیک سال ۱۳۹۷، نظر به اینکه اعلام سهمیه اتحادیه در سال جاری از طرف سازمان ترافیک با تأخیر صورت گرفته، لذا ضروری است اعضای محترم متقاضی آرم طرح ترافیک پس از ثبت نام در سایت اعلام شده، مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱/۲۲ جهت بررسی به اتحادیه ناشران تحویل نمایند.