?بهای متراژ غرفه‌ها

?بهای متراژ غرفه‌ها برای ناشران خصوصی تا سقف ۹ متر به ازای هر متر ۴۰۰ هزار ریال، ۲۴-۹ متر به ازای هر متر ۶۰۰ هزار ریال، ۴۸-۲۴ متر به ازای هر متر ۹۵۰ هزار ریال، ۲۰۰-۴۸ متر به ازای هر متر یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال و بالاتر از ۲۰۰ متر به ازای هر متر یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به تعیین شد.

? همچنین تا سقف ۹ متر به ازای هر متر ۷۵۰ هزار ریال، ۲۴-۹ متر به ازای هر متر یک میلیون و ۵۰ هزار ریال،  ۴۸-۲۴ متر به ازای هر متر یک میلیون و ۵۵۰ هزار ریال، ۲۰۰-۴۸ متر به ازای هر متر یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و بالاتر از ۲۰۰ متر به ازای هر متر دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای ناشران غیر خصوصی مقرر شد.

❇️با توجه به محدودیت فضای مسقف نمایشگاه، شورای سیاست‌گذاری مصوب کرد که حداکثر متراژ غرفه‌ها در فضای مسقف ۲۵۰ متر مربع باشد تا ناشران بیشتری بتوانند در فضای مسقف حضور داشته باشند.