? تغییرات در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

?محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در احکامی جداگانه «دربندی» را به سمت مدیرکل مطبوعات داخلی و «شیروی» مدیرکل خارجی به عنوان معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب کرد.