?تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار

??اتاق اصناف تهران با ارسال نامه‌ای، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص “تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار”  در اختیار اتحادیه ناشران و کتابفروشان قرارداده است.
با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده به منظور کمک و مساعدت در خصوص ترتیب پرداخت اقساط بدهی‌های جاری کارفرمایان، مراتب به اعضای صنف و اتحادیه اطلاع‌رسانی می‌شود.?

۱) با توجه به اینکه ضوابط طرح میزان بدهی‌های معوقه جهت مجوز تقسیط بیش از ۳۶ قسط در بندهای ۲ تا ۵ بخشنامه ۱۶ جدید درآمد به طور مفصل تعیین شده است، بر این اساس چنانچه‌ پس از بررس کامل مدارک و مستندات، شرایط و وضعیت مالی بحرانی کارگاه برای کمیته استانی احراز شود، کمیته مزبور باتوجه به شدت و ضعف بحران و میزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱-۱) در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تاییدیه بدهی معوق در ۳۶ قسط ماهانه برای کارفرما مشکل است و مراتب امر نیز برای کمیته بحران استان احراز شود بدهی مطروحه با مجوز مدیرکل استان حداکثر در ۴۵ قسط با رعایت ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون و صرفا برای یکبار قابل تقسیط خواهد بود.
۲-۱) در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه و بررسی کامل مدارک و مستندات تادیه بدهی معوق در ۴۵ قسط ماهانه برای کارفرما امکان‌پذیر نباشد، نظریه کمیته استانی و درخواست کارفرما باید به انضمام مدارک و مستندات در خصوص بحران مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه به معاونت بیمه‌ای سازمان ارسال شود.