?عزم جدی برای حذف کنکور وجود ندارد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مطرح کرد
?عزم جدی برای حذف کنکور وجود ندارد
?فشار گروه‌های مافیایی برای جلوگیری از حذف کنکور
?اعتبار پوشالی کنکور به موسسات آموزشی