جناب آقای بطحایی، وزیر ارجمند آموزش و پرورش

به نام دانای توانا

انسان بودن
دشواری وظیفه است
(احمد شاملو)
جناب آقای بطحایی، وزیر ارجمند آموزش و پرورش، حضور کارسازتان را در کارزار انسان بودن و انسان ساختن، از درگاه دانای توانا آرزومندیم. امیدواریم که در سایه ی دانش و تجربه ی حضرتعالی زمینه ی هم اندیشی و همراهی بیشتر بخش خصوصی و بدنه ی دولت امید و اعتدال فراهم گردد تا از فاصله ی بسیاری که میان عدالت و سلامت آموزشی و وضعیت موجود واقع شده است و درخور ایران اسلامی نمی نماید،هرچه بیشتر کاسته شود. در این مسیر ما ناشران و نویسندگان حوزه آموزش، دست یاری به سوی شما وزیر فرهیخته و دردآشنا می یازیم.
سربلند و پیروز باشید!

انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور